αμφί

αμφί
ἀμφὶ πρόθ. (Α)
(κυρίως στον ποιητικό και ιωνικό πεζό λόγο, η περὶ τών κλασικών κειμένων) και στις δύο πλευρές, και στα δύο μέρη
Α. (με γενική)
1. για, για χάρη, για το χατίρι κάποιου
«ἀμφί λέκτρων μάχεσθαι» (Ευρ. Ανδρομ. 123)
2. (όπως η πρός, για επικλήσεις, ικεσίες)
«πρὸς Ζηνός... Φοίβου τ’ ἀμφί», για το (στο) όνομα τού Φοίβου (Απολλ. Ρόδ. 2.216)
3. αναφορικά με, για κάτι
«ἀμφ’ Ἄρεος φιλότητος ἀείδειν», τραγουδώ για την αγάπη... (8 267)
4. (με τοπική σημασία) γύρω, τριγύρω από
«ἀμφὶ ταύτης τῆς πόλιος» (Ηρόδ. 8.104)
Β. (με δοτική) Ι. (με τοπική σημασία)
1. και στις δύο πλευρές κάποιου, γύρω από κάποιον «ἀμφ’ ὀχέεσσι» (Ε 723)
«ἀμφὶ κεφαλῇ» (Ω 163)
2. ολόγυρα, τριγύρω από
«κρέα ἀμφ’ ὀβελοῑσι μεμύκει» (μ 395)
3. (γενικότερα) κοντά, δίπλα, πλάι (όπως η ἐπί)
«ἀμφὶ πύλῃσι μάχεσθαι» (Μ 175)
φρ. «ἀμφ’ ἐμοί», επάνω μου,
4. (κυρίως με τη σημασία τού «κρέμομαι» ή «βρίσκομαι επάνω από κάποιον») «φύλακα ἀμφὶ σοι λείψω» (Σοφ. Αί. 562)
ΙΙ. (με χρονική σημασία) «ἀλίῳ ἀμφὶ ἑνὶ» μέσα σε μια μέρα (Πίνδ. Ολ. 13.37)
ΙΙΙ. (για σχέση ή συνάφεια χωρίς άμεση αναφορά στην έννοια τού τόπου) «ἀμφὶ νεκροῑσιν» σχετικά με τους νεκρούς (Η 408)
«ἐπ’ ἔργοισιν ἀμφὶ τε βουλαῑς», με έργα και με σκέψεις (Πίνδ. Πυθ. 5.119)
ΙV. (για αιτία)
1. για χάρη, για το χατίρι κάποιου
«ἀμφ’ Ἑλένῃ μάχεσθαι» (Γ 70)
2. για, αναφορικά, σχετικά με
«ἀμφὶ τῷ θανάτῳ αὐτῆς λόγος λέγεται» (Ηρόδ. 3, 32)
3. από, εξαιτίας
«ἀμφὶ φόβῳ», από μεγάλο φόβο (Αισχ. Χοηφ. 547)
V. όπως η ἐπί, με τη σημασία τού επί πλέον, τής προσθήκης, «πόνος ἀμφὶ πόνῳ» (Σιμων. 39)
Γ. (με αιτιατική) Ι. (με τοπική σημασία)
1. γύρω, ολόγυρα (συνήθως με έννοια κινήσεως)
«ἀμφί μιν φᾱρος βάλον» (Ω 588)
2. κοντά, δίπλα, κάπου κοντά
«ἀμφὶ ῥέεθρα» (Β 461)
«ἀμφὶ ἄστυ», «ἀνὰ» την πόλη (Λ. 706)
3. (και με εύνοια κινήσεως), «ἦλθες ἀμφὶ Δωδώνην», στην περιοχή τής Δωδώνης (Αισχ. Προμ. 830)
4. (για πρόσωπα που συσπειρώνονται γύρω από κάποιον ως ακόλουθοι, οπαδοί, μαθητές κ. λπ
«οἱ ἀμφὶ Πρωταγόραν», η σχολή τού Πρωταγόρα (Πλίν. Θεαίτ. 170 ι)
αλλά «οἱ ἀμφὶ Κορινθίους, Μεγαρέας κ.λπ.», οι Κορίνθιοι, οι Μεγαρείς κ.λπ. και οι γείτονές τους (Ηρόδ. 9.69)
5. φρ. «τὰ ἀμφί τι», τα σχετικά με κάποιο πράγμα
«τὰ ἀμφί τὴν δίαιταν», ενδοοικιακές ενασχολήσεις
6. (για αιτία, όπως στο ΙV 1, 2)
«μνήσασθαι ἀμφὶ τινα» (Ομ. Ύμ. 7.1)
7. φρ. «ἀμφί τι ἔχω», είμαι απασχολημένος, ασχολούμαι με κάτι
ΙΙ. (με χρον. σημ.)
1. κατά, κατά τη διάρκεια
«τὸν λοιπὸν ἀμφὶ βίοτον» (Πίνδ. Ολ. 1.97)
2. περίπου, κατά τη διάρκεια, γύρω στο(ν), περί (τον, την)
«ἀμφὶ τὸν χειμῶνα» (Ξεν. Κύρ. Αν. 8.6.22)
3. (για αριθμό κατά προσέγγιση) «ἀμφὶ τὰς δώδεκα μυριάδας», περίπου 120.000 (Ξεν. Κύρ. Αν. 1.2.15)
Δ. (ως επίρρ.) από όλες τις πλευρές, γύρω, ολόγυρα
«ἀμφὶ δὲ λειμὼν» (ζ 292)
Ε. (στα ποιητικά κείμενα συχνά βρίσκεται ύστερα από την πτώση που εξαρτάται από αυτήν, αλλά ποτέ με αναστροφή, «οἱ δέ μιν ἀμφὶ» (ψ 46).
[ΕΤΥΜΟΛ. Ἀμφί < ΙΕ *ambhi και *mbhi «γύρω, τριγύρω, κι από τις δύο μεριές», πρβλ. αρχ. ινδ. abhi, αλβ. bhi, λατ. ambi (ambiguous «αμφίβυλις»
amoamicio «περιβάλλω», και ananceps «αμφικέφαλος, δικέφαλος, δίστομος»), γερμ. um κ.ά.].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • ἀμφί — abhitas indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἄμφι — Ἄμφις fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφιῶ — ἀμφί ἀμφιέννυμι put round fut ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) ἀμφϊῶ , ἀμφί εἰμί sum pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἀμφϊῶ , ἀμφί ἵημι Ja c io aor subj act 1st sg ἀμφϊῶ , ἀμφί ἵημι Ja c io aor subj act 1st sg ἀμφί ἱέω Ja c io pres …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφαῦον — ἀμφί αὔω 1 get a light imperf ind act 3rd pl (attic doric) ἀμφί αὔω 1 get a light imperf ind act 1st sg (attic doric) ἀμφί αὔω 1 get a light pres part act masc voc sg (attic) ἀμφί αὔω 1 get a light pres part act neut nom/voc/acc sg (attic) ἀμφί… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφιμάσασθε — ἀμφί ἱμάσσω flog aor imperat mid 2nd pl ἀμφῑμάσασθε , ἀμφί ἱμάσσω flog aor ind mid 2nd pl ἀμφί ἱμάσσω flog aor ind mid 2nd pl (homeric ionic) ἀμφιμά̱σασθε , ἀμφί ἱμάω draw up aor imperat mid 2nd pl (doric aeolic) ἀμφῑμά̱σασθε , ἀμφί ἱμάω draw… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφιστᾶν — ἀμφί ἱστάω pres part act masc voc sg (doric ionic aeolic) ἀμφί ἱστάω pres part act neut nom/voc/acc sg (doric ionic aeolic) ἀμφί ἱστάω pres part act masc nom sg (doric ionic aeolic) ἀμφιστᾶ̱ν , ἀμφί ἱστάω pres inf act (epic doric ionic) ἀμφί… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφέδεον — ἀμφί δέω 1 bind imperf ind act 3rd pl ἀμφί δέω 1 bind imperf ind act 1st sg ἀμφί δέω 2 lack imperf ind act 3rd pl ἀμφί δέω 2 lack imperf ind act 1st sg ἀμφί δεῖ there is need imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀμφί δεῖ there is need… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφιίων — ἀμφί ἀμφιέννυμι put round fut part act masc nom sg (attic doric) ἀμφί ἱέω Ja c io pres part act masc nom sg (doric) ἀμφϊί̱ων , ἀμφί ἰόω become imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀμφϊί̱ων , ἀμφί ἰόω become imperf ind act 1st sg (doric aeolic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφορᾷ — ἀμφί ὁράω Inscr. destombeaux des rois pres subj mid 2nd sg ἀμφί ὁράω Inscr. destombeaux des rois pres ind mid 2nd sg (epic) ἀμφί ὁράω Inscr. destombeaux des rois pres subj mp 2nd sg (epic) ἀμφί ὁράω Inscr. destombeaux des rois pres ind mp 2nd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀμφίων — ἀμφί̱ων , ἀμφί ἰόω become imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀμφί̱ων , ἀμφί ἰόω become imperf ind act 1st sg (doric aeolic) ἀμφί ἰόω become imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἀμφί ἰόω become imperf ind act 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”